Střechy: +420 777 796 731
Stavebniny: +420 777 796 730

Výdejní místo Chrudim:
tel.: 777 796 799

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné dodací a prodejní podmínky firmy STALAK spol. s r.o.

Platné od: 9.11.2020

Dále uvedené dodací a prodejní podmínky (dále jen podmínky) jsou podkladem pro veškerá obchodní ujednání firmy STALAK spol. s r.o. (dále jen prodávající) o prodeji zboží. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí veškerých prodejních aktivit uzavíraných prodávajícím, bez ohledu na to, zda kupujícím je fyzická (soukromá) či právnická osoba. Kupujícím se v dalším textu rozumí také odběratel nebo zákazník.

1. Objednávka

Dodávka se uskuteční na základě objednávky kupujícího, pro jejíž vystavení, v případně potvrzení platí následující podmínky:

1.1. Pro objednávku se vyžaduje písemná forma, přičemž za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná e-mailem, pokud není rámcovou kupní smlouvou (dále jen smlouva) stanoveno jinak. Objednávka musí obsahovat tyto údaje:

 • druh výrobku, požadované množství, barvu, případně délku
 • požadovaný způsob dopravy (vlastní odběr, odvoz na určené místo apod.)
 • požadovaná dodací lhůta
 • místo určení
 • způsob placení (dle předně dohodnutých podmínek)
 • jméno a adresu (sídlo a název kupujícího) a číslo telefonu, faxu či jiný druh spojení na kupujícího, za závaznou objednávku se považuje i sepsání objednávky v sídle prodávajícího do knihy objednávek
 • IČO a bankovní spojení včetně názvu sídla a směrového spojení banky a DIČ

1.2. Objednávky zasílá kupující na adresu: STALAK spol. s r.o., Jama 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1.3. V případě správně uvedených údajů v objednávce bude zboží připraveno dle vzájemně odsouhlaseného termínu (případně uvedeném na potvrzení zakázky).

1.4. Ceny, dodací podmínky a platební podmínky jsou závazné pouze v případě, jsou-li písemně potvrzeny prodávajícím.

2. Předmět dodávek

Sortiment zboží, dodávaného prodávajícím je uváděn v prospektech a jiných podkladech jednotlivých výrobců.

3. Ceny

Ceny jsou určeny platnou relací v době potvrzení objednávky.

4. Platební podmínky

4.1. Zboží je vyvezeno z areálu prodávajícího až po zaplacení (připsáním na účet prodávajícího, platební kartou nebo v hotovosti). Obchodní partneři se řídí uzavřenou rámcovou smlouvou, není-li uvedeno jinak.

4.2. Úhradou se považuje připsání částky na účet prodávajícího.

5. Dodací podmínky

5.1. Dodávka je splněna:

 • v případě vlastního odvozu kupujícím naložením na dopravní prostředek kupujícího nebo předáním přepravci, kterého určí kupující
 • v případě požadavku dopravy na dohodnuté místo dopravními prostředky prodávajícího, případně přímou dodávkou od výrobce či dovozce zboží – předáním zboží kupujícímu
 • cena za dopravu se řídí dopravními podmínkami prodávajícího, případně cena dohodou

6. Přechod vlastnictví a rizika

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li zaplacení kupní ceny dodávce, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky podle čl.5 těchto podmínek. Odpovědnost za zboží a případné škody přechází na kupujícího v okamžiku splnění dodávky podle čl.5 těchto podmínek.

7. Balení a paletizace

7.1. Zboží je dodáváno na celá balení (např.šindele, folie atd.) a délky (okapové systémy) nebo dle podmínek a možností prodávajícího. Zálohované palety jsou vratné, a to za následujících podmínek:

 • zálohovaná částka za paletu dle ceníku výrobce
 • palety jsou vratné max. do 6-ti měsíců od data prodeje zboží
 • vratná částka za palety je ponížena o manipulační poplatek, přičemž paleta musí být nepoškozená a dále použitelná
 • pokud bude paleta vykazovat jakékoli poškození, nemusí být prodávajícím přijata

8. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

8.1. Na dodávané zboží poskytuje prodávající záruky stanovené jednotlivými výrobci.

8.2. Záruka se nevztahuje na barevné rozdíly a případné přechodné výkvěty.

8.3. Pro uplatňování nároku z titulu vad zboží, včetně nároku na poskytnuté záruky, platí následující podmínky:

 • zjevné vady dodávaného množství a jakosti je kupující povinen reklamovat ihned po převzetí u přepravce a vyznačit je na potvrzení a převzetí dodávky a protokolu o škodě. Tento protokol je kupující (v případě nějaké škody) povinen ihned zaslat e-mailem nebo jinou formou uvedenou v čl.1.1. na provozovnu prodávajícího. Součástí reklamace musí být fotodokumentace zboží v nerozebrané paletě. Na rozebrané zboží a bez fotodokumentace nelze nárokovat reklamaci.
 • skryté vady musí být reklamovány bez zbytečného prodlení, nejdéle však do 5-ti pracovních dnů po dodání zboží.
 • prodávající odstraní vady podle vlastní volby buď náhradní dodávkou za vadné (případně chybějící) zboží nebo slevou z ceny dodavky. Tímto plněním se budou považovat veškeré nároky kupujícího z titulu reklamace za uspokojené.
 • prodávající nenese zodpovědnost za škody a vady způsobené nesprávným užíváním či skladováním výrobku, živelnou pohromou apod.

8.4. Nedodržení reklamačních lhůt uvedených v čl.8.3. má za následek zánik nároků uplatňovaných kupujícím z titulu vady zboží.

9. Vracení zboží

9.1. Prodávající může dle dohody umožnit kupujícímu servis v podobě vykupování prodaného zboží, přičemž bude kupujícímu napočítáno vratné minimálně ve výši 10% k obchodním podmínkám. Vráceno může být pouze zboží dle dohody s prodávajícím, zboží musí být zakoupené u prodávajícího a to za následujících podmínek:

 • kupující musí při požadavku na vrácení zboží předložit doklad o jeho zakoupení u prodávajícího
 • vracené zboží musí být při vracení předloženo k prohlídce prodávajícímu
 • pokud vracené zboží nesplňuje některý z výše uvedených bodů čl.9.1., není prodávající povinen zboží přijmout. Pokud se po dohodě s kupujícím rozhodne zjevně poškozené zboží přijmout, bude stanovena srážka v % z původní kupní ceny (tato srážka je určována individuelně).
 • odvoz vraceného zboží zajišťuje kupující

10. Všeobecné a závěrečné ustanovení

Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě jich uzavřených, příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku. Tyto podmínky se ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku považují za Všeobecné obchodní podmínky dodávek zboží dodávaného firmou STALAK spol. s r.o.

Dodáním od nás získáte

 • - Doprava hydraulickou rukou až k zákazníkovi
 • - Dodávky přesně na míru
 • - Rychlé dodání zboží v nejvyšší kvalitě
 • - Šetříme Vaše peníze - zbylé zboží možno vrátit zpět
 • - Doporučíme a zprostředkujeme montážní firmu

Proč zvolit STALAK

 • - Zpracování cenové nabídky - více variant
 • - Neustálý osobní kontakt se zákazníkem
 • - Odborný poradenský servis
 • - Spolupráce s projektanty
 • - Šetříme Váš čas - objednávky mailem, faxem, telefonicky, osobně

Search